Algemene Voorwaarden

Training op Lokatie en Online Training

Laatste update: 15 februari 2024

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • De opdrachtgever: de natuurlijke persoon die een overeenkomst aangaat met The School of Audiobooks .
 •  Het aanbod: diensten die worden aangeboden door The School of Audiobooks , met inbegrip van maar niet beperkt tot trainingen, lezingen, adviesgesprekken, lesprogramma’s en de organisatie van events.
 • Externe partner: een trainer of spreker die door The School of Audiobooks wordt ingehuurd om (een deel van) de overeengekomen diensten te verzorgen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Huijgevoort Media B.V.
Handelsnamen: The School of Audiobooks
Utrechtseweg 92
3702 AD Zeist
KVK: 85393622
BTW: NL863608632B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van The School of Audiobooks en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen The School of Audiobooks en de opdrachtgever.

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen mogelijk als The School of Audiobooks en opdrachtgever deze schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden digitaal aan de opdrachtgever beschikbaar gesteld.

Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. The School of Audiobooks en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 4 – Totstandkoming

De overeenkomst tussen The School of Audiobooks en opdrachtgever komt tot stand door:

 • ofwel ondertekening van een offerte/opdrachtbevestiging door opdrachtgever en The School of Audiobooks ;
 • ofwel door invulling van een (digitaal) inschrijvingsformulier;
 • ofwel door een schriftelijke bevestiging van The School of Audiobooks aan de opdrachtgever na een telefonische aanmelding;
 • De opdrachtgever die een training ook namens andere deelnemers boekt is hoofdelijk aansprakelijk voor alle andere (mede-)participanten, die hij/zij aanmeldt;
 • Bij aanmelding van/door een minderjarige is schriftelijke toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger noodzakelijk.

Artikel 5 – Training

The School of Audiobooks en haar externe partners spannen zich in om te zorgen voor een adequate en deugdelijke kwaliteit van de training. Na afloop van de training ontvangt de opdrachtgever een evaluatieformulier. The School of Audiobooks zal dat gebruiken om de trainingen waar nodig te verbeteren alsmede haar docenten te beoordelen.

The School of Audiobooks behoudt zich het recht voor bij voortschrijdend inzicht wijzigingen aan te brengen in het lesmateriaal of de lesstof.

The School of Audiobooks behoudt zich het recht voor de locatie te veranderen en om in het geval van onvoldoende inschrijvingen een training op locatie geen doorgang te laten vinden. The School of Audiobooks zal de opdrachtgever daarover tijdig informeren.

Voor online trainingen geldt dat een training binnen een jaar moet worden afgerond.

Voor een training van een externe partner die via de website van The School of Audiobooks is aangekocht geldt dat een training binnen zes maanden moet worden afgerond.

Artikel 6 – Betaling

De deelnamekosten van training op locatie zijn bij vooruitbetaling verschuldigd. The School of Audiobooks verzendt daartoe (uitsluitend per e-mail) een factuur.

Voor online training zijn de deelnamekosten direct na inschrijving verschuldigd, na betaling heeft de cursist direct toegang tot de lesstof.

Voor een training die via de website van The School of Audiobooks is aangekocht en wordt verzorgd door een externe partner zijn de deelnamekosten direct na inschrijving verschuldigd.

Bij niet tijdige of onvolledige betaling behoudt The School of Audiobooks zich het recht voor de deelnemer uit te sluiten van deelname.

Tenzij anders vermeld in de cursusinformatie, is de prijs van de cursus inclusief het bijbehorende materiaal.

De opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan The School of Audiobooks te melden.

In geval van wanbetaling van de opdrachtgever heeft The School of Audiobooks behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de opdrachtgever kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 7 – Annulering

7.1 training op locatie

De opdrachtgever kan de training schriftelijk annuleren. Voorwaarde is dat de annulering is bevestigd door The School of Audiobooks . De annuleringskosten zijn als volgt opgebouwd:

 • meer dan 4 werken voor het begin van de training: geen annuleringskosten
 • 2 tot 4 weken voor het begin van de cursus: 50% van de trainingskosten
 • minder dan 2 weken voor het begin van de cursus: volledige trainingskosten

Bij verhindering mag altijd een vervanger de plaats van de aangemelde cursist innemen. De opdrachtgever moet deze vooraf schriftelijk bij The School of Audiobooks aanmelden.

Indien door omstandigheden een bepaalde training onverhoopt geen doorgang kan vinden, zal The School of Audiobooks trachten binnen afzienbare termijn te zorgen voor een vervangende training. Indien een vervanging niet mogelijk is en The School of Audiobooks de opleiding of training annuleert zal The School of Audiobooks het deelnamegeld restitueren aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft geen recht op een (aanvullende) schadevergoeding; iedere verdere aansprakelijkheid zijdens The School of Audiobooks is uitgesloten.

7.2 online training

Een overeenkomst voor het volgen van een online training die direct bij aanmelding gestart wordt, kan niet herroepen worden.

De online training kan na betaling direct worden gebruikt waardoor de online trainingen van The School of Audiobooks worden geleverd voordat de herroepingstermijn, als bedoeld in de Wet Koop op Afstand, is verstreken. The School of Audiobooks wijst je er op dat je om die reden geen gebruik kan maken van de afkoelingstermijn zoals vermeld in Artikel 7:46d lid 1 in het Burgerlijk Wetboek.

7.3 training bij een externe partner

Voor een training die via de website van The School of Audiobooks is aangekocht en wordt verzorgd door een externe partner gelden de Algemene Voorwaarden voor annulering van de betreffende partner.

7.4 Overige diensten: lezing, lesprogramma, adviesgesprek

De opdrachtgever kan de overige dienst schriftelijk annuleren. Voorwaarde is dat de annulering is bevestigd door The School of Audiobooks . De annuleringskosten zijn als volgt opgebouwd:

 • meer dan 4 werken voor het begin van de dienst: geen annuleringskosten
 • 2 tot 4 weken voor het begin van de dienst: 50% van de kosten
 • minder dan 2 weken voor het begin van de dienst: volledige kosten

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

Met het geven van een training, lezing, lesprogramma, het organiseren van events of het voeren van een adviesgesprek aanvaardt The School of Audiobooks een inspanningsverplichting. Hoewel met betrekking tot de inhoud van de door The School of Audiobooks geleverde diensten de uiterste zorg wordt betracht, kan The School of Audiobooks de afwezigheid van fouten of onvolledigheden niet uitsluiten.

The School of Audiobooks noch de externe partners zijn op enigerlei wijze aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door dergelijke fouten of onvolledigheden. The School of Audiobooks is niet aansprakelijk voor schade aan persoon of goederen door ongeval, verlies of diefstal ontstaan op de trainings- of eventlocatie.

The School of Audiobooks is niet aansprakelijk voor door de opdrachtgever dan wel enige derde geleden schade als gevolg van onjuist en/of ondeskundig gebruik door opdrachtgever of enige derde van door The School of Audiobooks verstrekte informatie (cursus- of opleidingsmateriaal), geleverde training, georganiseerd event of adviesgesprek.

Bij een overeenkomst met betrekking tot een training die uitgevoerd wordt door een externe partner kan The School of Audiobooks niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet nakomen van afspraken door deze partner, noch is The School of Audiobooks verantwoordelijk voor de kwaliteit van de training. The School of Audiobooks neemt haar verantwoordelijkheid voor het selecteren van betrouwbare externe partners echter zeer serieus en streeft naar het leveren van een dienstverlening van hoge kwaliteit.

The School of Audiobooks streeft ernaar de diensten op de website 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te houden, maar kan de toegang onderbreken, onder meer door onderhoudswerken, updating en/of om een andere technische reden.
The School of Audiobooks kan nooit garanderen dat de gegevens op de website correct zijn. The School of Audiobooks zal er alles aan doen om de juistheid van deze gegevens zo consistent mogelijk te houden.

Artikel 9 – Klachten

Eventuele klachten over de (kwaliteit van de) door The School of Audiobooks en haar partners geleverde diensten dienen binnen uiterlijk 8 dagen na uitvoering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan The School of Audiobooks kenbaar worden gemaakt. Bij het achterwege blijven hiervan wordt de opdrachtgever geacht geen klachten te hebben.

Artikel 10 – Intellectueel eigendom

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de aan de opdrachtgever verstrekte materialen komen ofwel The School of Audiobooks ofwel de The School of Audiobooks aangestelde externe partners en trainers toe.

Alle door The School of Audiobooks in het kader van de training of event aan de opdrachtgever verstrekte materialen zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de opdrachtgever of diens organisatie.

Het is de opdrachtgever, ongeacht de wijze daarvan, niet toegestaan de verkregen informatie te verveelvoudigen en/of te openbaren.

Het is de opdrachtgever niet toegestaan om op basis van de door of namens The School of Audiobooks verstrekte informatie (trainingsmateriaal) al dan niet in samenwerking met derden een soortgelijke opleiding te ontwikkelen of te geven, tenzij The School of Audiobooks daarvoor voorafgaand schriftelijke toestemming heeft verleend.

The School of Audiobooks

Indien de opdrachtgever wil deelnemen aan een online training dient de opdrachtgever een account aan te maken op de website van The School of Audiobooks.

Voor deelname aan de training geeft de opdrachtgever toestemming aan The School of Audiobooks om naar het door hem opgegeven e-mailadres een e-mail te sturen. Daarnaast geeft de opdrachtgever toestemming aan The School of Audiobooks om hem via het door hem opgegeven telefoonnummer te benaderen voor een enquête of promotie

Om in te kunnen loggen op de website dient de opdrachtgever zijn/haar e-mailadres en zijn/haar wachtwoord in te vullen. Het wachtwoord is strikt privé en vertrouwelijk, en mag niet met anderen worden gedeeld. Het account is strikt privé en mag niet met anderen worden gedeeld.